Metoda Dobrego Startu w Opolu

Głównymi założeniami Metody Dobrego Startu jest równoczesne rozwijanie funkcji:

  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • językowych,
  • dotykowo-kinestetycznych,
  • motorycznych,
  • integracji percepcyjno-motorycznej.

 

Wymienione funkcje leżą bowiem u podstaw czynności pisania i czytania. Wśród celów metody znajdziemy też kształtowanie lateralizacji czynności ruchowych oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała i  przestrzeni.

Ćwiczeni MDS wspomagają rozwój psychoruchowy, prowadzą do harmonijnego współdziałania funkcji inetelektualnych (mowy, myślenia) z instrumentalno-poznawczymi (spostrzeżeniowo-ruchowymi). Doskonalenie wymienionych funkcji minimalizuje opóźnienia rozwoju psychomotorycznego i tym samym zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i ryzyka dysleksji.

Dziecko świtnie bawi się podczas zajęć MDS, ponieważ łączą elementy ruchowe,  ruchowo-słuchowe oraz ruchowo-słuchowo-wzrokowe.