Pedagog terapeuta w Opolu

 

Zadaniem pedagoga-terapeuty jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA KIEROWANA JEST DO:
- dzieci o nieharmonijnym rozwoju;
- dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania :
      - są mniej sprawne ruchowo,
      - mają zakłócone funkcje wzrokowe,
      - zaburzone funkcje słuchowe,
      - opóźniony rozwój mowy,
      - problemy z orientacją przestrzenną.

- dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi;
- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi;
- dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej;
- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
- dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
      - czytania - dysleksja,
      - dobrego poziomu graficznego pisma - dysgrafia,
      - poprawnego pisania - dysortografia,
      - matematyki - dyskalkulia.

- dzieci o obniżonej sprawności manualnej;
- dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni;
- dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową;
- dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
- dzieci z zaburzoną lateralizacją;
- dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

OFERTA OBEJMUJE:
- Diagnozę pedagogiczną.
- Indywidualną terapię pedagogiczną.
- Grupowe zajęcia terapeutyczne. [nowość]
- Diagnozę edukacyjną dzieci 5, 6 - letnich rozpoczynających naukę - badanie prognostyczne dojrzałości szkolnej. Gotowość szkolna obejmuje wszystkie sfery rozwoju dziecka:
      - Rozwój fizyczny
      - Poznawczy
      - Emocjonalny
      - Społeczny
      - Motoryczny