Aktualności Opole

klauzula informacyjna

Autor Joanna Mochnacz (asia) 28-05-2018
Aktualności Opole >>

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W NIEPUBLICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ CLIRO, CENTRUM LOGOPEDII I ROZWOJU OSOBISTEGO CLIRO ORAZ CLIRO Sp. z o. o

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :                                                               1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.

 2) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,                                                                                               b) prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

4) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich

10) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

Ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 O 20:38

Powrt